Articles jurídics > Etiqueta: Qualitat
Els fets En la present resolució (AP/00013/2008, R/00829/2008, juliol de 2008) tres ciutadans denuncien al seu Ajuntament ja que l'Alcalde els havia remès una carta de felicitació pel seu aniversari, malgrat no haver prestat el seu consentiment per a tal fi. Així mateix també denuncien que l'Ajuntament havia incomplit la resolució R/00064/2006 del Director de l’AGPD, en la qual se li requeria al fet que adoptés les mesures d'ordre intern que impedissin que en el futur pogués produir-se una nova infracció de la LOPD, en relació amb l'enviament de felicitacions d'aniversaris als ciutadans utilitzant el Padró d'habitants,...