Articles jurídics > Etiqueta: Fitxer no automatitzat
La resolució d’arxiu E/01910/2008 de l’AGPD planteja una qüestió de certa transcendència, com és l’àmbit d’aplicació de la llei 15/1999, i a més posa de manifest la inutilitat, des del meu punt de vista, de recórrer encara al concepte de fitxer per decidir si una dada personal queda dintre de l’àmbit d’aplicació de la LOPD o no, ja que això suposa a la pràctica deixar fora del paraigües de la LOPD a certs tractaments que, clarament, haurien de ser tutelats per aquest dret fonamental. Tot comença quan l’empresa A – aquí denunciant- s’adona que una comercial...

En la SAN 10-02-2010 (Ponent Sra. Mª Luz Lourdes Sanz Calvo) s'analitza un cas sobre la vulneració del deure guardar secret, procés en el qual es plantegen diverses qüestions de summe interès, com la distinció entre el dret a la intimitat i la protecció de dades, l'àmbit limitat d'aplicació de la LOPD als fitxers no automatitzats o el principi de qualitat i la seva relació amb la publicació de dades sobre infraccions penals per una Administració Pública. Aquesta sentència resol la impugnació d'una resolució de l’AGPD (AP/00064/2007), que va declarar que una Conselleria de Seguretat Ciutadana...