Articles jurídics > Però, realment ens llegim tot el que signem?
0B8A0952

En una resolució de l’AGPD de juliol de 2010 (I/03961/2009) s’explica una cas curiós però habitual, que posa de manifest que de vegades signem documents sense llegir el seu contingut i després encara ens queixem.

Resulta que una persona denuncia a un supermercat ja que en el seu moment aquesta persona va emplenar un formulari per sol·licitar una targeta de punts. Com va ser la sorpresa de la denunciant quan al cap d’uns dies rep una carta amb una assegurança gratuïta amb cobertura durant 1 any per valor de 3.000 € per “defunció accidental per circulació”, després del que, imaginem que indignada, aquesta persona presenta una denúncia davant l’AGPD ja que possiblement va haver de pensar qui és el supermercat per enviar-me una assegurança sense el meu consentiment?.

Durant la investigació dels fets, el supermercat aporta un formulari amb la seva dades personals (nom, cognoms, nacionalitat, lloc i data de naixement, NIF, tel. mòbil, adreça postal i activitat professional), document en el qual consta una enquesta realitzada pel supermercat i el que és més important, signat per la pròpia denunciant !. No solament això, sinó que en el mateix formulari constava el següent text: “COBERTURA GRATUÏTA. Sí, accepto el regalo de cobertura gratuïta durante 1 año por valor de 3.000 € por defunción accidental por circulación”, amb l’habitual clàusula de protecció de dades personals en la qual se li informava del tractament.

L’AGPD arxiva l’expedient explicant que l’actuació del supermercat va ser adequada a la llei (Lopd, llei 15/1999), ja que el formulari en el qual consta l’enquesta (que inclou el regal de l’assegurança gratuïta) apareix signat per la denunciant, acceptant per tant el tractament de les seves dades personals per a aquesta finalitat (remissió d’una assegurança gratuïta), per la qual cosa constant el consentiment (article 6.1 de la LOPD) l’AGPD dóna carpetada al procés sense sanció alguna per al supermercat.

La solució per la qual potser hagués degut optar la denunciant abans d’iniciar un procés per infracció, hagués estat la de sol·licitar un dret d’accés o bé revocar el consentiment per a aquest tractament concret.

© Ramon Arnó Torrades, 2010, Lleida